Saobraznost

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, saglasno čl. 50.  Zakona o zaštiti potrošača kao i da odgovara za nesaobraznost isporučene robe.

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, SKYCOM prihvata obavezu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori kupcu sa obrazloženjem odluke i predlogom rešavanja.

 

Ukoliko je u pitanju uređaj koji:

- po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu prodavca

- poseduje potrebna svojstva po zahtevu kupca

- poseduje svojstva potrebna za korišćenje uređaja iste vrste

- po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu dalo treće lice u ime prodavca

Tada je usluga saobrazna ugovorenoj i u tom slučaju zakonska odgovornost SKYCOM-a ne postoji. Zakonski rok saobraznosti uređaja je 2 godine, a nakon toga kupac je odgovoran za troškove popravke od strane ovlašćenog servisa.

Posle isteka zakonskog perioda saobraznosti, SKYCOM će potrošačima maksimalno izaći u susret ipomoći im oko informacija o dostupnim servisima.

 

Otklanjane nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

 

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2godine), kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju, samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu. Pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu, koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Brojevi telefona i adrese svih ovlašćenih servisa možete pronaći u okviru segmenta Prava potrošača.
GARANCIJA

 

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom.  Garantni list se izdaje u pisanoj formi i sadrži sledeće podatke: naziv i adresu davaoca garancije, roba na koju se garancija odnosi, sadržinu garancije i uslove za ostvarivanje prava iz garancije kao i tome da se garancijom ne utiče na prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru. Garanciju izdaje prvenstveno proizvođač, a zatim je trgovac u obavezi da, bez dodatne naknade, potrošaču vrati plaćeni iznos, izvrši zamenu ili popravku ili na drugi način postupi s robom, ako roba ne odgovara sadržini garantne izjave koji se na tu robu odnosio. Međutim, davalac garancije garantuje saobraznost uređaja specifikaciji proizvođača kao i ispravno funkcionisanje samo u slučajevima kada potrošač ispravno rukuje i pridržava se uputstva za rukovanje.

 

Polazeći od odredbe člana 52. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da se prilikom zaključenja ugovora o prodaji robe uzdrži od upotrebe izraza „garancija“, ako po osnovu ugovora o prodaji, potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru i drugih prava u skladu sa ovim zakonom. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru, koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. U tom smislu, garancija se moze odnositi isključivo ukoliko potrošač stiče više prava, kada je period odgovornosti trgovca duži od 24 meseca.Lista za poređenje